logo

26 Kez Görüntülendi.
II. Bayezid Biyografisi
ii-bayezid-biyografisi

Sekizinci Osmanlı padişahı olan II. Bayezid, tahta geçtiğinde 511.000 km²si Asyada, 1.703.000 km²si Avrupada olmak üzere 2.214.000 km² olan Osmanlı toprağı, vefatından evvel 2.375.000 km²ye çıkmıştır.
Fatih Sultan Mehmedin Gülbahar Hatundan olan büyük oğludur. 3 Aralık 1447de Dimetokada doğdu. 7 yaşına geldiği zaman devresinin zamanın Zamanın eğitim ve kültür merkezi olan Amasyada Hadım Ali Paşanın lalağınında valiliğe getirildi. Matematik, İslam ilmi, felsefe ve hat derslerinin yanısıra beraberinde Arapça, Farsça, Çağatay lehçesi ve Uygur alfebesini öğrendi. “Adlî” mahlasıyla ilk şiirlerini bu dönemde yazdı. 1473 senesinde Akkoyunlu Devleti ile olan Otlukbeli Savaşında sağ kol kumandanı olarak vazife vazife vazife aldı. 1479 senesinde ise Torul bölgesini Osmanlı topraklarına kattı.

Babası Fatih Sultan Mehmet, 3 Mayıs 1481de vefat edince Sadrazam Karamanlı Mehmet Paşa, şehzadelere haber verdi. fakat yalnız fakat Fakat Cem Sultana gönderileer evvel Şehzade Bayezide ulaştı. Yeniçeriler birleşerek Bayezidin oğlu Şehzade Korkutu vekaleten tahta çıkardılar. Amasyadan gelen Bayezid 20 Mayıs 1481de Osmanlı tahtına oturdu.

Cem Sultan, Bursada adına hutbe okuttuktan sonra Bayezide bir mektup göndererek göndererek eski Türk geleneklerince Osmanlı topraklarını paylaşmayı öneri etti. Bayezid, bu öneriyi redderek Cem Sultannın üstüne yürüdü. Bursa yakınlarında uygulanan oluşturulan ilk muharebede Cem Sultannın kuvvetleri Osmanlı ordusunu yendi. fakat yalnız fakat Fakat daha sonra Yenişehir Savaşında Cem Sultan yenilerek Konyada Karaman Valisine sığınmak istedi. Bir vakit burada kaldıktan sonra Karaman Valisi Kasım Bey, Cem Sultannı ikna ederek Adana üzerinden Mısıra gönderdi.

Cem Sultan Kahiredeyken Bayezidten bir mektup aldı. Mektupta şayet saltanak mücadelesinden vazgeçerse hayatının sonuna kadar para tahsil edileceği söyleniyordu. Saltanat mücadelesinden vazgeçmeyen Cem Sultan, Anadoluya dönerek 27 Mayıs 1482de Konyayı kuşattı. Kasım Bey, Cem Sultanı tahrik ederek Karaman beyliğini tekrar kurma düşüncesindeydi. Aynı vakitte Ankara sancakbeyini de yanına çekmeyi başarmıştı. Cem Sultanın Konya ile Ankaraya karşı bizzat giriştiği taarruz başarısızlıkla neticelendi. Bunun üstüne evvel Akşehire sonra da Kasım Bey ile beraber eş güdümlü bir arada Beraber Taşeline çekilmek mecburiyetinde kaldı. Konya Ereğlisine gelen Bayezidle tekrar görüşmelere başladı. Bayezid, Cem Sultannın Kudüs’te oturmasını öneri etti. Osmanlı topraklarında hakim olacağı bir bölgenin kendine tahsis edilmesi konusunda ısrar eden Cem Sultan öneriyi reddetti. Bunun üstüne Kasım Beyin teşviki ile Cem Sultan, Rodos Şövalyelerine başvuru etmeye karar verdi. 29 Temmuz 1482da Rodosa ayak bastı.

Rodos Şövalyelerinden Pierre d’Aubusson, bu olaydan yararlanarak Osmanlı Devletinden Cem Sultannın masrafı olarak her yıl 45.000 duka altın alıyordu. Cem Sultandan istifade etmek isteyen birtakım Avrupa devletleri o kişinin Papa himayesine girmesini istiyorlardı. Cem Sultan 7 yıl Rodosta kaldıktan sonra Fransız Kralının yanındayken Alman İmparatorunın eline düşme tehlikesi yüzünden Cem Sultannın Papa himayesine verilmesine karar verildi. 14 Mart 1489da Papa VIII. Innocent doğrulusunda yönünden yönünden doğrultusundan kabul edilen Cem Sultan, Bayezide bir mektup aratarak gelmek istediğini bildiridi. fakat yalnız fakat Fakat Avrupa düzenleyeceği bir haçlı seferi amacıyla ona gereksinim gereksinim gereksinim gereksinim duyuyordu. 1492 senesinde Papa VIII. Innocentın ölümü üstüne yerine geride bıraktığımız geçtiğimiz VI. Alexandre Burgia, 1494 senesinde Romaya giren Fransız Kralı VIII. Charles ile anlaşarak Cem Sultanı yanına aldı. Fransızların Napoli zaptı esnasında Cem Sultan rahatsızlanarak 25 Şubat 1495 tarihinde vefat etti.

Cem Sultannın cenazesi de pazarlık hususu oldu. 1499da Osmanlı topraklarına getrilen cenaze, Bursada Muradiye Camiide türbeye defnedildi. Cem Sultannın Avrupada bulunduğu devre, İspanyollar karşısında yenilgiye uğrayan Endülüs Devleti, Osmanlı Devletinden yarım istemişti. fakat yalnız fakat Fakat Avrupada bir seferden çekinen Bayezid, 1492de Kemal Reisi görevlendirerek İspanyadaki Müslümanların Kuzey Afrikaya, Yahudilerinde Selanike taşınmasına yardımcı oldu.

II. Bayezid, ilk seferini 1483 senesinde Sırbistan üstüne pamış ve Belgradın yakınlarına kadar gelmişti. Macaristanı telaşlandıran bu hal karşısında barış antlaşması imzalandı. Ertesi sene Boğdan Voyvodasının vergileri ödememesi üstüne çıktığı Boğdan Seferinde Tuna Nehrinin kuzey sahili Kili önlerine kadar ilerledi. Kırım Hanı Mengli Girayın sayesinde Akkerman Kalesi ele geçirildi.

Cem Sdoğuya kaydıran II. Bayezid, 1485 senesinde Memlük Seferine çıktı. Hicaz Su Yolu ve hacıların güvenliği gibi konular yüzünden Mısır Memlük Devleti, bunu iç işlerine midahele kabul etmiş ve iki devletin arasının açılmasına sebep olmuştu.

Savaş, 1485de Hacılara saldırılması ve İstanbula gönderilen Güney Hindistan İmparatoru Mahmut Şah Behmeninin gönderdiği hediyelere Memlük Sultanı Kayıtbay el koyması üstüne başladı. Çukurovada yapılan muhabere, harp 1491 senesinde Memlüklarla imzalanan barış antlaşması sonucunda son buldu.

1498 senesinde Silistre Sancakbeyi Bali Bey kumandasında bir ordu ile Lehistan Seferine çıktı. sonrasında Sonrasında sonrası sonrasında Daha sonra Venedikliler üstüne gidip 25 Ağustosda İnebahtı, 9 Ağustos 1500de Modon ve 16 Ağustosda ise Koron alındı.

1502 senesinde Safevi Devletinin başına Şah İsmailin geçmesi ile Anadoluda kalabalık bir halk kütlesini yanına aldı. 1511de patlak veren Şah Kulu Baba Tekeli isyanında Kütahyayı ele yaşamış asiler, güçlükle bastırılabildiler.

II. Bayezidin son yılları oğullarının mücadelesi ile geçti. Sekiz oğlundan Ahmet, Korkut ve Selim dışındakiler babalarının sağlığında ölmüşlerdi. yaşamda olanların en büyüğü Ahmet, ikincisi Korkut, en küçüğü ise Selimdi. Ahmet Amasyada, Korkut Manisada, Selim ise Trabzonda vali olarak bulunuyorlardı.

Şah İsmail olayında II. Bayezidin gevşek davranması Trabzonda Vali olan Şehzede Selimi rahatsız ediyor idi. 3 Ağustos 1511de Uğraş Deresi bölgesinde babasıyla savaşan Şehzade Selim yenilgiye uğradı. Devlet erkanı Şehzade Ahmetin kafaya geçmesi istese de Yeniçeriler Şehzade Selimi desteklemekteydi. Baskılara dayanamayan II. Bayezid, 19 Nisan 1512de Trabzon Valisi Şehzade Selime tahtı bıraktı. Bu olaydan sonra bir ay kadar yaşan II. Bayezid, 26 Mayıs 1512de Dimetokadaki sarayına giderken rahatsızlanarak vefat etti. Cenazesi İstanbula getirilerek Beyazıtdaki türbesine defnedildi.

Sanatkar ve barış yanlısı bir padişah olan II. Bayezid, padişahlık yaşamı süresince kardeşi ile olan mücedeleden olabildiğince son derece çok çoktan gerektiğince zarar görmüştü. Cem Sultan vakası hadiyi aynı vakitte Osmanlı Devletinin batıya olan seferlerinin de bir vakit durmasına sebep olmuştur.

14 Eylül 1509da “Küçük Kıyamet” adı verilen verilen verdiği İstanbuldaki depremden sonra imar faaliyetlerine ehemmiyet vermiş İstanbul Davud Paşa Camii, Çemberlitaş Atik Ali Paşa Camii, İstanbul Bayezid Medresesi, İstanbul Şehzade Camiinin yapılmasını sağlamıştır. şunlar dışında Tokat Hatuniye Camii, Amasya Sultan İkinci Bayezid Külliyesi, Amasya Bayezid Medresesi, Edirne Bayezid Camii ve Medresesinin de yapılmasını sağlamıştır.

KONU HAKKINDA YORUMUNUZU YAZIN
8+2 = ?